• Polskie Towarzystwo Bachowskie
  • Polskie Towarzystwo Bachowskie
  • Polskie Towarzystwo Bachowskie

Stowarzyszenie  »  Statut Polskiego Towarzystwa Bachowskiego

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§1. Stowarzyszenie nosi nazwę POLSKIE TOWARZYSTWO BACHOWSKIE

§2. Stowarzyszenie  jest  kontynuacją  dorobku  i  dotychczasowych  działań   Polskiego   Towarzystwa   Bachowskiego  założonego
8 grudnia 1989 roku w Krakowie.

§3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§4. Stowarzyszenie jest powołane na czas nieokreślony.

§5. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.

§6. Terenem działania Stowarzyszenie jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§7. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§8. Stowarzyszenie jest otwarte na współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§9. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II
CELE I FORMY DZIAŁANIA


§10. Celem Stowarzyszenia jest rozpowszechnianie dzieł Jana Sebastiana Bacha i muzyków jego kręgu, oraz szerzenie wiedzy o jego życiu i działalności.

§11. Podejmowanie i prowadzenie popularno-naukowych i naukowych opracowań z dziedziny życia i twórczości Jana Sebastiana Bacha oraz udział w kształtowaniu wychowania muzycznego i ogólnej kultury muzycznej.

§12. Skupianie osób i instytucji zainteresowanych osobą i twórczością Jana Sebastiana Bacha.

§13. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie koncertów, audycji i festiwali muzyki Jana Sebastiana Bacha i muzyków jego kręgu,
2. organizowanie seminariów i kursów wykonawczych,
3. organizowanie i popieranie badań naukowych, archiwalnych i bibliograficznych,
4. prowadzenie działalności popularno-naukowej, badawczej i wydawniczej,
5. rozwijanie i wymianę myśli i doświadczeń członków oraz pracowników muzyki i muzykologii,
6. współpracę z władzami, instytucjami i towarzystwami krajowymi i zagranicznymi o podobnych zainteresowaniach, w tym z Instytutem Jana Sebastiana Bacha w Lipsku,
7. inne działania związane z wyżej wymienionymi.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA I ICH PRAWA


§14. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych
2. wspierających
3. honorowych

§15. Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski, zainteresowany celami  Polskiego   Towarzystwa   Bachowskiego  i współdziałający w ich realizacji.

§16. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje stałą składkę członkowską na cele Towarzystwa.

§17. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji kandydata popartej przez dwóch członków zwyczajnych.

§18. 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia .
2. Godność członka honorowego nadaje Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Głównego.
3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.
4. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

§19. 1. Członek zwyczajny ma prawo:
a/ wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
b/ uczestniczyć z głosem stanowiącym w walnym zebraniu,
c/ zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
d/ korzystać z pomocy zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
e/ brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.
2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
a/ przestrzegania statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia,
b/ regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
c/ czynnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
d/ dbania o mienie Stowarzyszenia.

§20. 1. Członkiem  wspierającym  może  być  osoba  fizyczna lub  prawna,  zainteresowana  merytoryczną   działalnością   Stowarzyszenia
i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
3. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

§21. 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a/ dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
b/ śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
c/ uchwały Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 2 lat,
d/ wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
e/ działania na szkodę Stowarzyszenia.
2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE TOWARZYSTWA


§22. Władzami Towarzystwa są:
1. Walne zebranie członków Towarzystwa, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
2. Zarząd Główny Towarzystwa, zwany dalej „Zarządem”,
3. Komisja Rewizyjna

§23. 1. Wybory   do  władz   Towarzystwa   odbywają  się  w głosowaniu  tajnym  w  obecności  ponad   połowy  ogólnej  liczby  członków    z zastrzeżeniem pkt. 2.
2. W  przypadku  braku  quorum  Zarząd  zwołuje  Walne  Zebranie  w  drugim  terminie,  nie  później  niż  20  dni  po  terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.
§24. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Towarzystwa, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru., W przeciwnym razie Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§25. 1. Walne Zebranie członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2. Walne Zebranie może być:
a/ Zwyczajne
b/ Nadzwyczajne
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
4. Walne Zebranie członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a/ z własnej inicjatywy,
b/ na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c/ na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Towarzystwa.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
7. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa (z zastrzeżeniem §23.2)
8. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków Towarzystwa. Przewodniczący nie może wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§26. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1. ustalenie kierunków i programu działania Towarzystwa,
2. uchwalenie statutu i jego zmian,
3. zatwierdzenie regulaminu Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4. wybór i odwołanie Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5. decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
6. ustalenie wysokości składek członkowskich,
7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku,
8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
9. nadawanie tytułu członka honorowego Towarzystwa
10. ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

ZARZĄD TOWARZYSTWA

§27. 1. Zarząd Towarzystwa składa się z 3 do 7 osób, w tym Prezesa. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona sekretarza i skarbnika, a także może wybrać wiceprezesa.
2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
5. Posiedzenie Zarządu zwoływane jest przez Prezesa.

§28. Do zakresu działania Zarządu należy:
1. realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa zgodnie z celami statutowymi,
2. uchwalanie planów działalności Towarzystwa i preliminarzy budżetowych,
3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa,
4. ustalanie regulaminu wynagrodzeń pracowników Towarzystwa,
5. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
6. zwoływanie Walnego Zebrania,
7. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,
8. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Towarzystwa,
9. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
10. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
11. w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich,
12.reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

§29. Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.

KOMISJA REWIZYJNA

§30. 1. Komisja Rewizyjna jest organem Towarzystwa powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

§31. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
3. prawo  żądania  zwołania  Nadzwyczajnego  Walnego  Zebrania  w  razie  stwierdzenia  nie  wywiązywania  się  przez  Zarząd  Główny  z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4. stawianie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmową udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
5. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§32. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecno9ści wszystkich członków Komisji.

§33. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia,
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,
3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA I GOSPODARKA FINANSOWA


§34. 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a/ składki członkowskie,
b/ darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej,
c/ wpływy  z  działalności  statutowej  Stowarzyszenia,  dochody  z  własnej  działalności,  dochody  z  majątku  Stowarzyszenia,  dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
d/ dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,
e/ dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,
f/ dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów.
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad określanych przez Walne Zebranie, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie.

§35. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA


§36. 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
3. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Bachowskie, nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.

© 2023 Polskie Towarzystwo Bachowskie z siedzibą w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl